Realitní web

Přerov - Realitní web
Mamut

Prodej pozemku p. č. 463, zahrada

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního města Přerov.

Termín vyhlášení: 20.1.2023

Vyhlašovací cena:min. 160.000,-Kč  (dle znaleckého posudku)

 převod pozemku není předmětem DPH

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH

Jeho  úhrada  může  být  provedena  v  pokladně  Magistrátu  města Přerova -  Bratrská 34  nebo  bezhotovostním  převodem  na  účet  statutárního  města  Přerov, č. 19-1884482379/0800, var. symbol  5305003, nejpozději do konce lhůty podání přihlášek do výběrového řízení. (Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na pokladně Magistrátu města Přerova).  Tento poplatek je nevratný.

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:  nejpozději do 21.2.2023 do 11:00 h

Informace k nemovitosti:

1. Pozemek se nachází v chatové oblasti Penčičky (lokalita u bývalého mlýna), mezi pozemky s rekreačními chatami, je volný, neužívaný, zarostlý náletovými dřevinami.

2. Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14 a 15, vyplývá, že pozemek v katastrálním území Penčičky se nachází v lokalitách vymezených a určených jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci /RR/, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství,  rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Územní plán města Přerova, včetně výše citovaných změn Územního plánu města Přerova, je vystaven k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese  www.prerov.eu.

Podmínky výběrového řízení:

1. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:

 • nemá vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným subjektům žádné   dluhy, tj. pohledávky po termínu splatnosti,
 • není v likvidaci,
 • nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
 • nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo
 • nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku,
 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
 • pojistném  a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

2. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové správy Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

 • správy daní  - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací  kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů,
 • peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení,
 • peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového

  řádu,

to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení.

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

3. Zájemce doloží kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku.

4. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v  případech  prodeje  a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika).

5. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.  StMPr má právo vybrat si nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového řízení včetně elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti v dalších kolech pouze v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je  uchazeč vázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud bude StMPr nabídka vybrána.

Přihláška do výběrového řízení:

1. bude mimo jiné obsahovat:

 • nabídku výše kupní ceny v Kč,
 • záměr využití pozemku,
 • u právnické osoby, případně fyzické osoby podnikající - výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
 • prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům dluhy (viz výše),
 • zproštění mlčenlivosti (viz výše).
 • kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku (viz výše).

2.  se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních služeb. Formuláře jsou k  dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – výběrové řízení – převod pozemku p.č. 463 v k.ú. Penčičky“", jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí.

Bližší informace:

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, Bc. Monika Navrátilová, tel. 581 268 125, e-mail: monika.navratilova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 15 a na www.prerov.eu/ Magistrát/ Veřejné zakázky a výběrová řízení/ Výběrové řízení/ Výběrové řízení na nájem a převod nemovitostí.


převodu pozemku 463

Penčičky 463
Přerov
GPS: 49°30'56.23"N,17°24'53.08"E

Navigace

 
 
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 50955
Za týden: 198
Za den: 39
Online návštěvníků: 0
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load